Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen bioingeniørfag

Nasjonalt fagorgan er opprettet av UHR-Helse og sosial for å løse langsiktige oppgaver innenfor fagfeltet bioingeniørfag -utdanning og forskning

Retningslinjene for NFO

Retningslinjer for de nasjonale fagorganene for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag.

 Formålet med de nasjonale fagorganene og de faste arbeidsgruppene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fag- og temaområder. Øvrige formål og oppgaver gis av den strategiske enheten etter behov. Nasjonale fagorganer og arbeidsgrupper rapporterer til den strategiske enheten. 

EduMedLab

EduMedLab er en nasjonal forskningsgruppe forankret i NFO-bioingeniørfag.

 

Utdanningsforskning, aksjonsforskning og pedagogisk innovasjon er nøkkelordene for denne gruppen. EduMedLab tar sikte på å øke sammenheng mellom undervisning på campus (utdanningsinstitusjon) og profesjonspraksis for å sikre at kandidatene har kompetansen som trengs for å møte utfordringene i sitt fremtidige yrke.

Nasjonal Case-bank for bioingeniørfag

Utviklingsprosjekt


Praksisnære kasuistikker med nåtidens laboratorieteknologi skapes i tett samarbeid med arbeidslivet, og legger grunnlaget for case- og problem-basert læring - og derved fremmes praksisnær og arbeidslivsrelevant undervisning.

Utviklingsprosjektet Case-bank er forankret i NFO-bioingeniørfag. Ta kontakt med Elisabeth Ersvær (elisabeth.ersvar@inn.no) ved spørsmål. 

Fagspesifikke samarbeid

Fellesmål for kvalitet i utdanning: Utdanningsfaglig forum


Emneansvarlige på de ulike utdanningene samarbeider på tvers av utdanningene. 

NFO-Bioingeniørfag har opprettet et Teams-rom for samarbeid og informasjonsdeling. Er du lærer på en bioingeniørutdanning og ikke har tilgang til Teams-rommet? Ta kontakt med Beathe Kiland Granerud beathe.k.granerud@hiof.no . 

Digitalt fellesmøte for alle undervisere på bioingeniørutdanningene blir: Desember 2021. (Agenda og dato kommer)